با توجه به توسعه صنعت حمل و نقل، دستیابی به رویه های آسفالتی پردوام یکی از اهداف مهم و اساسی شرکت های فعال در این زمینه بوده و می باشد. این شرکت در این زمنیه گام های مفیدی را طی سال های فعالیت خود برداشته و در این زمینه پروژه های علمی و عملی قابل توجهی را ارائه نموده است. از جمله همکاری با شهرداری اصفهان در ارائه طرح پژوهشی آسفالت الیافی و همچنین بهینه سازی  و راه اندازی کارخانه آسفالت شهرداری کرج به منظور دست یابی به رویه های آسفالتی پردوام معابر شهری کرج می باشد.

اخبار پارس طرح

پروژه ها