بتن بعنوان یکی از مصالح عمده و اساسی در اجرای سازه های ساختمانی روز دنیا همواره مورد توجه مهندسین سازه بوده و هست. شاید امروزه کمتر سازه ای را بتوان یافت که بتن در آن بعنوان بخش مهمی از سازه مطرح نباشد. از این رو امروزه تکنولوژی عالی بتن بعنوان یکی از سرفصل های مهم آموزشی در علم عمران مطرح می باشد. با توجه به پیشرفت های علمی و دست یابی به بتن های پر مقاومت، مد نظر قراردادن این تکنولوژی تاثیر بسزایی در بهینه سازی سازه ها داشته و همواره بعنوان یکی از اهداف پژوهشی این شرکت مد نظر بوده و در بسیاری از فعالیت های عملی این شرکت مطرح بوده است. یکی از شاخص ترین پروژه های این شرکت در این زمینه پروژه DRP این مشاور می باشد.

اخبار پارس طرح

پروژه ها