در رویکرد طراحی سازه ، این شرکت با بهره گری از طراحان تراز اول در زمینه سازه و استفاده از نظرات اساتید صاحب فن در این خصوص ، کارهای قابل توجهی در این زمینه ارائه نموده است که بخشی از این فعالیت ها به شرح ذیل می باشد.

1- طراحی تمامی واحدهای موجود در شهرک حمل و نقل کالای خمینی شهر به همراه طراحی محوطه سازی و سیستم های زیربنایی

2- طراحی شعبه مرکزی بانک کشاورزی بهشهر

3- طراحی در زمینه معماری و برق و مکانیک شعبه مرکزی بانک کشاورزی لردگان

4- طراحی در زمینه معماری و برق و مکانیک شعبه مرکزی بانک کشاورزی نمین

5-طراحی در زمینه معماری و برق و مکانیک شعبه مرکزی بانک کشاورزی مشگین شهر

6- طراحی در زمینه معماری و برق و مکانیک شهربازی مجموعه ایرانیان

7- طراحی در زمینه سازه ، معماری و برق و مکانیک استخر مجموعه ایرانیان

8-طراحی شعبه مرکزی بانک کشاورزی محلات

9- طراحی ساختمان اداری - تجاری شرکت نیکوشهر

اخبار پارس طرح

پروژه ها