چالش فرا روی اکثر کافرمایان هنگام مواجه شدن با تنزل کیفیت سازه ها، یافتن علل کاهش کیفیت و خدمات این سازه هاست. کارشناسان دلایل پائین بودن کیفیت را معمولاً در سوء مدیریت، عدم برنامه ریزی مناسب و کم بها دادن به وظیفه کنترل کیفیت میدانند. بنابریان این شرکت استاندارد سازی و کنترل کیفیت در طراحی سازه ها و ارائه مصالح مناسب و کنترل کیفیت اجرا در زمان ساخت را همواره بعنوان یکی از مسئولیت های اساسی خود در طرح و مدیریت پروژه های در دست اجرا مد نظر قرار داده است. 

اخبار پارس طرح

پروژه ها