با توجه به ساختار سازه های موجود در کشور و عدم امکان بهره گیری از سیستم های معمول سازه ای در مقاوم سازی برخی ابنیه با توجه به ماهیت و حتی ارزش تاریخی برخی بناها، استفاده از مصالح نوین در مقاوم سازی ابنیه از اهمیت بالایی برخوردار است. بدیهی است یکی از سیاست های دانش محور این شرکت، مطالعه و معرفی این مصالح در مقاوم سازی و بهسازی سازه های موجود می باشد.

اخبار پارس طرح

پروژه ها