با توجه به جمعیت رو به افزایش شهرها و روند صعودی هزینه جابجایی های درون شهری و همچنین افزایش ترافیک و میزان آلاینده ها در مراکز شهرها، روی آوردن ناوگان حمل و نقل عمومی به گونه هایی از سامانه های حمل و نقلی که در مقایسه با دیگر سامانه ها از کارآیی و ضریب اطمینان بیشتری برخوردار باشند، ضروری می نماید. این شرکت تلاش می کند ضمن معرفی سامانه های مونوریل و حمل و نقل ریلی سبک به عنوان نمونه های از سامانه های کارآمد حمل و نقل ریلی شهری، در مشاوره و طراحی این سیستم ها نقش فعالی ایفا نماید.

اخبار پارس طرح

پروژه ها