بخش قابل توجهی از فعالیت های این شرکت به بحث مقاوم سازی ساختمانهای موجود معطوف گردیده است. از مهمترین سازه های مقاوم سازی می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

1- مقاوم سازی ساختمان مرکزی بانک کشاورزی لردگان

2- مقاوم سازی ساختمان شعبه مرکزی بانک کشاورزی شهرستان نمین

3- مقاوم سازی ساختمان شعبه مرکزی بانک کشاورزی مشگین شهر

4- مطالعات امکان سنجی مقاوم سازی شعبه مرکزی بانک کشاورزی محلات

5- مطالعات بهسازی و مقاوم سازی مجموعه شهربازی گنو

اخبار پارس طرح

پروژه ها