بدون شک مدیریت در همه شاخه های خود تاثیر چشمگیری در ارائه بهترین محصولات دارد. مدیریت در کیفیت ، مدیریت منابع و نیروی انسانی ، زمان و سرمایه از مهمترین و تاثیرگذارترین راهکارهای افزایش بهره وری به شمار می رود. شرکت محاسبان پارس طرح با بهره گیری از تجارب ارزشمند مدیران بزرگ و توانمند و تلفیق آن با بروزترین دانش های مدیریتی یکی ار موفق ترین خدمات را در این زمینه ارائه می نماید. فعالیت های شرکت در این راستا در زمینه های ذیل می باشد:

- روسازي  Pavements Management System (PMS)

- پلBridges Management System (BMS)

- تونلTunnel Management System (TMS)

- مصالحMaterial Management System (MMS)

- اجراConstruction Management System (CMS)

- راه‌آهنRailway Management System (RMS)

اخبار پارس طرح

پروژه ها