1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

1.بررسی و هماهنگی امور محوله به طرح های عمرانی و پیگیری اعتبارات مورد نیاز

کارفرما: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

2.ارائه خدمات آزمايشگاهي مربوطه به عمليات خاکي و بتني کارگاه مشارکت پروژه DRP پالايشگاه اصفهان

کارفرما: توسعه و بهينه سازي پالايشگاه اصفهان

3.انجام خدمات مدیریت طرح برای کلیه پروژ های عمرانی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

کارفرما: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

4.مدیریت طرح برای طراحی و تولید و اجرای مخلوط آسفالتی پر دوام و روسازی معابر کرج

کارفرما: شهرداری کرج

 

اخبار پارس طرح

پروژه ها